Intendenturen vid EBC

Intendenturen ansvarar för:

Säkerhetsfrågor

 • Passer- och larmanläggning, inkl. nycklar och passerkort
 • Kontakt med bevakningsföretag
 • Samordning av brandskyddsarbetet
 • Samordning och övervakning av IT-säkerheten

Miljö och arbetsmiljö

 • Samordning av miljö- och arbetsmiljöarbetet i gemensamma lokaler
 • Kontrollmätningar av skyddsventilerade arbetsplatser
 • Mottagande och bortskaffande av riskavfall, kemavfall
  samt radioaktivt avfall
 • Källsortering
 • Bortforslande av grovsopor

Post och gods

 • Utdelning av inkommande post och hämtning av avgående
 • Avgående paket och post, både in- och utrikes, express och långsamt
 • Postärenden (hämta rek mm)
 • Godshantering

Service

 • AV-utrustning i lärosalar och seminarierum
 • Verksamhetsanknuten service och drift
 • Depå för flytande kväve
 • Verkstadsarbete (tillverkning och reparationer)
 • Flaggning

Lokaler, drift och administration

 • Ombyggnader och andra anpassningar som universitetet initierar
 • Flyttningar och omflyttningar
 • Kontakter med fastighetsägaren Akademiska hus
 • Skyltning
 • Skötsel av gemensamma utrymmen, t.ex. lärosalar
 • Mediaförsörjning (el, vatten, värme och kyla) tillsammans med fastighetsägaren
 • Byte av lysrör och glödlampor
 • Ommöbleringar i kontor och laboratorier
 • Parkeringsfrågor