Ensamarbete

Ensamarbete som utförs ställer särskilda krav på arbetsmiljön. Med ensamarbete menas här arbete som utförs i fysisk eller social isolering från andra människor.

Riskfyllt arbete får i princip inte utföras som ensamarbete. Särskilt viktigt är detta utanför ordinarie arbetstid. Enligt Arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2§ andra stycket) ska arbetsgivaren beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.

Vissa riskfyllda arbeten kan eventuellt tillåtas som ensamarbete under förutsättning att det vidtas speciella säkerhetsåtgärder som till exempel regelbunden och på bestämda tider kontakt med en viss person/er, avaktivering av larm eller liknande. Viktigt att tänka på är att arbetstagaren måste ha kunskaper om hur han/hon ska agera i en nödsituation.

Ensamarbete får inte förekomma för den eller de personer som på grund av nedsatt fysisk förmåga inte kan ta sig ut själv eller förflytta sig till säker flyktplats vid en nödsituation.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel. Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Sedan ska riskerna åtgärdas.

Ensamarbete på lab

Exempel på riskfyllt ensamarbete där fysiska miljöförhållanden kan orsaka skador är t ex arbete med brandfarlig vara, hantering av farliga kemikalier, gas eller starkström, reparationsarbete på maskiner, arbete med maskiner som har rörliga delar etc.

Riskbedömning av ensamarbetet ska göras av ansvarig chef i samråd med skyddsombud. Utöver att bedöma riskerna ska det planeras lämpliga åtgärder i form av t ex organisatoriska åtgärder, tekniska lösningar, utbildning, instruktioner, handledning och övervakning.

Regler för riskfyllt arbete och som utförs som ensamarbete, skall skriftligen dokumenteras och tydliggöras för samtliga medarbetare. Dokumentet skall undertecknas av ingående parter (prefekt/motsvarande, gruppchef, arbetsmiljöansvarig och skyddsombud).

Anställda har rätt att få introduktion och information om det arbete som ska göras. Arbetsgivaren ska också tala med skyddsombudet första gången någon ska arbeta ensam med något som kan vara riskfyllt eller påfrestande.

Viktigt att tänka på är att arbetstagaren måste ha kunskaper om hur han/hon ska agera i en nödsituation och har tillräcklig kunskap om skyddsutrustning, kemikalier och utrustning för att kunna arbeta säkert.

Arbetstagaren ska ha en kontaktperson som kan nås per telefon vid eventuell nödsituation.

Ensamarbete i fält

För fältarbete gäller särskilda regler och rutiner. Se "Allmänna skyddsföreskrifter för fältarbete".